Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet
 

Samenvatting

Het ministerie van VWS vraagt de Registratiekamer om het ontwerp-Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet te toetsen aan de privacywetgeving. Het Besluit regelt de registratie van werknemers die blootgesteld zijn aan radioactieve straling, de gemeten doses en overige informatie over de omstandigheden van de blootstelling. Deze gegevens worden door de werkgever gemeten en vervolgens doorgegeven aan een centraal registratiesysteem: het Nationaal Dosisregistratie en -Informatiesysteem (NDRIS). Het is de vraag of sprake is van verwerking van medische gegevens. Hierop is namelijk een bijzonder regime van toepassing.

De Registratiekamer hanteert bij de beantwoording van deze vraag de normen van het komende recht, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De voorgestelde registratieverplichtingen zijn verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De daarmee gepaard gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer - waarvan de bescherming wordt gewaarborgd in artikel 8 EVRM - kan worden gerechtvaardigd door de bescherming van de gezondheid van de werknemers en - in voorkomende gevallen - door de bescherming van de gezondheid van het ongeboren kind.

Het is niet uitgesloten dat de gemeten en geregistreerde dosisgegevens bijzondere gegevens (medische gegevens) zijn in de zin van artikel 16 Wbp. De verwerking daarvan is verboden, maar er bestaan wettelijke uitzonderingen op dat verbod. Die wettelijke uitzonderingen (artikel 21 Wbp) zijn op de verwerking van dosisgegevens echter niet van toepassing. Daarom moet worden teruggegrepen op de algemene uitzonderingsgrond van artikel 23: de verwerking wegens een zwaarwegend algemeen belang. Daarvan is volgens de Registratiekamer sprake.

De Registratiekamer beveelt aan om het gebruik van de gegevens aan een strikt doel te binden. Verder kan het medische beroepsgeheim van de bedrijfsarts of stralingsarts van toepassing zijn. Daarom moeten de gegevens zo mogelijk onder het beheer van een arts worden geplaatst. Daarmee wordt dan tevens voldaan aan de eis van artikel 23 Wbp om passende waarborgen te nemen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

1 april 1999, z1999-00184
zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header