Goed werken in netwerken
Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers

Het gebruik van e-mail en internet heeft binnen organisaties een grote vlucht genomen. Naast de evidente voordelen voor zowel werkgever als werknemer zoals productiviteit, bereikbaarheid en snelheid hebben ook de negatieve kanten van deze media zich gemanifesteerd. Werkgevers hebben derhalve behoefte om het voorheen vrijblijvende gebruik van e-mail en internet in goede banen te leiden. Daarvoor worden gedragscodes en gebruiksregels opgesteld, die ook middels controle worden gehandhaafd.

Elektronische controle van computergebruik roept vragen op met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Een groot aantal werkgevers, ondernemingsraden en individuele werknemers heeft deze vragen in de afgelopen jaren voorgelegd aan de Registratiekamer. De Registratiekamer heeft daarom een studie verricht naar de controle op e-mail- en internetgebruik. Dit heeft geresulteerd in dit rapport Goed werken in netwerken.

Met voorbeelden en praktijkgevallen worden allereerst de feitelijke en juridische achtergronden van de problematiek geschetst. Daaruit vloeit een set vuistregels voort die de werkgever een handvat biedt om een behoorlijk en zorgvuldig beleid vast te stellen. Het mag voor zich spreken dat deze regels ook hun nut zullen hebben voor ondernemingsraden en individuele werknemers bij de beoordeling van het werkgeversbeleid en de consequenties daarvan voor hun privacy.

In deze herziene versie is het rapport Goed werken in netwerken aangepast aan de Wet bescherming persoonsgegevens die per 1 september 2001 van kracht is. In de nieuwe wet is het CBP aangewezen als de opvolger van de Registratiekamer. Het rapport is tevens geactualiseerd aan de hand van recente jurisprudentie.

Om de toepasbaarheid van de vuistregels van dit rapport te vergroten heeft het CBP een raamregeling voor het gebruik van e-mail en internet ontwikkeld. Deze raamregeling is bedoeld als instrument waarmee organisaties de vuistregels kunnen vertalen naar het eigen beleid. De concrete invulling van het beleid inzake het gebruik van e-mail en internet is maatwerk en dient in overleg tussen werkgever en ondernemingsraad tot stand te komen.

 

Colofon
Terstegge, mr. drs. J.H.J. Goed werken in netwerken. Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers

Tweede druk, herzien door drs. S. Lieon, Goed werken in netwerken. Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers College bescherming persoonsgegevens, april 2002. Achtergrondstudies en Verkenningen 21

 

Inhoudsopgave

  • Voorwoord
  • 1 Inleiding
  • 2 Controle door de werkgever
  • 3 Juridisch kader
  • 4 Vuistregels voor controle op gebruik van e-mail en internet
  • 5 Samenvatting en overzicht vuistregels
  • Bijlagen