Gegevens drugskoeriers naar luchtvaartmaatschappijen
 

Mededeling, 15 januari 2004

Het CBP kan zich vinden in het voorstel van de Minister van Justitie om persoonsgegevens van aangehouden drugskoeriers aan luchtvaartmaatschappijen te verstrekken die rechtstreeks vliegen op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname (KLM, Air Holland 1 B.V. en Dutch Carribean Airlines).

Op basis van een machtiging van de Minister van Justitie verstrekt de Koninklijke Marechaussee de gegevens uit politieregisters aan een de luchtvaartmaatschappijen voor een zwarte lijst. Deze maatschappijen kunnen daardoor de eerder aangehouden drugskoeriers een volgende verkoop van een ticket naar de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname gedurende drie jaar weigeren.

Het CBP heeft in zijn advies aan de Minister van Justitie op hoofdlijnen ingestemd met het voorstel, maar heeft nog een aantal waarborgen aanbevolen. Zo moet er onder andere nog worden voorzien in een klachtenprocedure voor de betrokkene.

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header