Voorafgaand onderzoek

Informatieblad nummer 15, februari 2012

Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens gebruikt.

Dit informatieblad gaat in op de volgende vragen:

Een aantal gegevensverwerkingen is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek (VO) door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het gaat om verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Voordat u met zo'n verwerking begint, zal het CBP daarnaar een onderzoek instellen. De uitslag van dit onderzoek dient u af te wachten.

Gegevensverwerkingen waarbij een VO nodig is
In de volgende drie situaties stelt het CBP een VO in:

  1. U bent van plan een nummer ter identificatie van personen (bijvoorbeeld burgerservicenummer) te verwerken voor een ander doel dan waarvoor dat nummer specifiek bestemd is, om gegevens in verband te brengen met gegevens van een andere verantwoordelijke (tenzij dat wettelijk is toegestaan).

  2. U bent van plan gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door eigen onderzoek, zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen.

  3. U bent van plan strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl u geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

    Let op: u hoeft géén VO aan te vragen in de hierboven als derde genoemde situatie als een andere verantwoordelijke hiervoor al een VO heeft aangevraagd en het CBP al heeft verklaard dat de verwerking rechtmatig is.

Procedure voorafgaand onderzoek
Het VO omvat een of twee fases: een voorbereidend onderzoek en eventueel een nader onderzoek. Hierna volgen een voorlopig besluit (ontwerpbesluit) en een definitief besluit (verklaring omtrent de rechtmatigheid).

Voorbereidend onderzoek
Het voorbereidend onderzoek dient ertoe om te beoordelen of er tot een nader onderzoek zal worden overgegaan. Het voorbereidend onderzoek duurt maximaal vier weken. Na afloop van deze periode ontvangt u een besluit van het CBP waarin het CBP aangeeft al dan niet tot een nader onderzoek over te gaan. U bent verplicht om de verwerking uit te stellen totdat het VO is afgerond dan wel tot u bericht heeft ontvangen dat niet tot nader onderzoek wordt overgegaan.

Nader onderzoek
Een nader onderzoek duurt maximaal twintig weken. In de eerste dertien weken voert het CBP een feitenonderzoek uit en onderzoekt het de rechtmatigheid van de verwerking. Op basis van dit nader onderzoek neemt het CBP een voorlopig besluit (ontwerpbesluit) over de rechtmatigheid van de verwerking.

Ontwerpbesluit en definitief besluit
Dit ontwerpbesluit wordt na dertien weken ter inzage gelegd. Het CBP doet daarvan kennisgeving in de Staatscourant. U en eventuele andere belanghebbenden hebben vervolgens zes weken de tijd om een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, wordt u ook in de gelegenheid gesteld om op deze zienswijzen te reageren.

Vervolgens neemt het CBP zijn definitieve besluit (verklaring omtrent de rechtmatigheid). Ook het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd, met kennisgeving in de Staatscourant. Indien de melding is gedaan namens meerdere personen of organisaties, dient u deze personen of organisaties op de hoogte te stellen van de uitkomst van het VO.

Bezwaar aantekenen
Het besluit om al dan niet een nader onderzoek in te stellen en de verklaring van het CBP over de rechtmatigheid van de verwerking zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Tegen het besluit om al dan niet een nader onderzoek in te stellen kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij het CBP. Indienen van het bezwaar schort de werking van het besluit niet op.

Tegen de definitieve verklaring omtrent de rechtmatigheid kunt u binnen zes weken na publicatie van het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het kan zijn dat de mogelijkheid van het instellen van beroep vervalt als er geen zienswijze op het conceptbesluit kenbaar is gemaakt.

Meer informatie vindt u in de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid op de website Rijksoverheid.nl.

Meer informatie voorafgaand onderzoek
U leest meer over het VO in het CBP-themadossier Voorafgaand onderzoek.